Meer boeren,
minder bullshit!

Wil je deelnemen aan acties tegen de agro-industrie? Kom in het Telegram-kanaal !
Wil je een actie organiseren tegen een agro-reus bij jou in de buurt? Kom in de Signal-groep !

Met de leus Meer boeren, minder bullshit! voert de Big Agro-Estafette van Extinction Rebellion Landbouw actie tegen de agro-industrie. Lees over de urgentie en problematiek van de agro-industrie en sluit je aan bij de estafette!

De landbouw is wereldwijd goed voor 25-30% van de totale uitstoot aan broeikasgassen. Dat komt met name doordat de industriële landbouw afhankelijk is van schaalvergroting. Naast de klimaatcrisis is er ook de stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, watercrisis én de boerenprotesten: onze landbouw zit overduidelijk in de knel. Als de huidige voedselproductie niet efficiënt is, boeren er nauwelijks een boterham mee verdienen, dieren op grote schaal lijden en het wereldwijd onrechtvaardigheid in de hand werkt. Waarom zo’n systeem dan nog in stand houden?

Dwingende karakter van erfbetreders

Big-Agro, dat zijn grote industriële bedrijven voor materieel, kunstmest en gif in de landbouwsector. Dit zijn bedrijven die zo groot en machtig zijn dat zij een enorme invloed uitoefenen op het wereldwijde landbouwsysteem. Wat deze bedrijven verder kenmerkt is dat zij op internationale schaal opereren om hun winst te maximaliseren.

industriële landbouw

Agri-bedrijven zoals FrieslandCampina, ForFarmers of Agrifirm weten heel goed dat de huidige melk- en vleesproductie niet in lijn is met de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord. Hun eigen financiële belang weegt het zwaarst, zo bleek onlangs uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw.

Overal waar Big-Agro actief is, zien we eenzelfde patroon: uitbuiting, schaalvergroting en intensivering. Zij hebben belang bij een kapitaalintensieve landbouw die hun producten afneemt: de input van het boerenbedrijf. Die winstgedreven landbouw dwingt boeren hun bedrijf uit te breiden, terwijl intensivering en schaalvergroting de bodem uitdroogt en uitput. Omschakeling naar een verantwoord landbouwsysteem is voor de agro-industrie echter niet winstgevend.

De schulden waar boeren in terechtkomen, kunnen alleen afbetaald worden door nog goedkoper op een nog grotere schaal te produceren, met grotere stallen, grotere machines, meer monocultuur en met meer gif, meer kunstmest en meer schulden.

Gifproducenten zoals Bayer-Monsanto en Syngenta kennen de schadelijke effecten op de biodiversiteit en volksgezondheid. Zij nemen geen verantwoordelijkheid voor de vernietiging van onze bodem, het massale sterven van vogels en insecten, de verslechtering van onze gezondheid en die van hun eigen boeren: ze blijven lobbyen voor het gebruik van deze giffen.

agro-ecologische landbouw

Waarom dit systeem in stand houden?

Het wordt steeds duidelijker dat de transitie naar een rechtvaardig en duurzaam landbouwsysteem noodzakelijk is voor zowel mensen, dieren als het milieu. Maar ook voor de boeren zelf!

De mythe dat de Nederlandse agro-industrie de wereld voedt, is al meerdere malen ontkracht. Sinds 1950 is de energie-input per hectare met 600% gestegen terwijl de opbrengst met slechts 12% toenam. Wereldwijd zijn het nog altijd de kleinschalige familiebedrijven die 50% van ons voedsel produceren en dat met minder landgebruik! Want voor elke Nederlandse industriële hectare, moet elders in de wereld 2 ha extra meegerekend worden.

In het perspectief van klimaatrechtvaardigheid is de agro-industrie vernietigend voor mensen en andere dieren in het mondiale zuiden. Inheemse groepen en lokale gemeenschappen worden onteigend en bossen worden gekapt om ruimte te maken voor veevoerplantages. Ook worden lokale melk-, tomaten-, of kippenboeren met goedkope producten uit de markt geconcurreerd. Opnieuw: bedrijven weten wat zij aanrichten.

Om die miljarden winsten veilig te stellen en alles bij het oude te houden voert de agro-industrie een intensieve lobby. Zolang deze bedrijven de gang van zaken op het boerenerf bepalen én bij de politiek aan tafel zitten, zal een echte landbouwtransitie geen ruimte krijgen. Wij houden de agro-industrie verantwoordelijk voor de schade die ze op deze manier aanrichten.

Een actie marathon tegen de Big-Agro

Tijd voor een aanpak waarbij samenleving, milieu en boeren niet opdraaien voor kosten en schade: laat de vervuiler betalen! Met een estafette aan acties door het hele land vestigen wij de aandacht op de misstanden binnen het systeem. We eisen een radicale transitie naar een agro-ecologisch landbouwsysteem, geworteld in sociale rechtvaardigheid, een gezond klimaat en een bloeiende biodiversiteit. Help mee, geef het stokje door!

Agro-ecologie als oplossing

Wij eisen, in plaats van het agro-industriële systeem, een overschakeling naar een agro-ecologische landbouw waarbinnen de boer bepaalt. Agro-ecologie is een landbouwpraktijk die gebaseerd is op ecologische principes zoals het opbouwen van een gezond bodemleven en het recyclen van natuurlijke voedingsstoffen met het gebruik van compost of dierlijke mest én stikstofbindende planten. Een gezond bodemleven verrijkt de bodem met essentiële voedingsstoffen en een goede bodemstructuur zorgt ervoor dat water beter wordt vastgehouden. Ook ligt de focus op het creëren van een ecosysteem met veel biodiversiteit zodat geen landbouwgif nodig is.

Verder wordt er op de boerderij circulariteit nagestreefd; er worden zo min mogelijk grondstoffen van buitenaf geïmporteerd en afval moet zoveel mogelijk weer als input dienen. Agro-ecologie vermindert drastisch het gebruik van duur gekochte inputs waar de industriële landbouw zo afhankelijk van is. Chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmatige hormonen of kunstmest worden dus niet gebruikt. Er wordt voedsel geproduceerd dat vrij is van gif en er wordt een gezonde bodem gecreëerd die op verschillende manieren voor ons werkt.

Naast ecologische principes heeft de agro-ecologie ook belangrijke sociale uitgangspunten. Het bevordert een korte distributieketen met een eerlijke prijs voor de boer. Ook is de controle over zaden, biodiversiteit, landgebruik, kennis en cultuur in handen van de boeren en niet van industriële grootmachten. Een rechtvaardig landbouwsysteem betekent het einde van de machtspositie van de agro-industrie: voedselsoevereiniteit, onafhankelijkheid en autonomie van de boer zijn belangrijke waarden binnen de agro-ecologie.

Kortom, agro-ecologie focust op een veerkrachtige en gezonde landbouw en een rechtvaardig en sociaal landbouwsysteem. Vaak is de claim dat dit niet rendabel is en de wereld niet kan voeden. Wetenschappelijke berekeningen en de praktijk van honderden agro-ecologische boeren over de hele wereld tonen aan dat dit niet waar is. Cijfers laten immers zien dat nu al bijna de helft van ons voedsel van kleine familiebedrijven afkomstig is. We zullen ons westerse voedselpatroon moeten wijzigen om die andere 50% ook om te vormen. Maar het kan!

Wij eisen dat de agro-industrie:

Wil je deelnemen aan acties tegen de agro-industrie? Kom in het Telegram-kanaal !
Wil je een actie organiseren tegen een agro-reus bij jou in de buurt? Kom in de Signal-groep !